Moterapi

Sorg terapi

Sorg terapi

Sorg er for tungt at bære alene

Sorg er på den ene side, noget af det mest frygtelige og voldsomme et menneske kan opleve og på den anden side er det et alment menneskeligt livsvilkår, som vi alle vil opleve i mindre eller større grad af vores liv.

Uanset hvad er en stor sorg tung at bære alene, det er helt afgørende for ens sorgproces, hvorvidt man har nogen at dele sin sorg med. Alt efter sorgens størrelse og kompleksitet kan det være problematisk at dele sine inderste tanker og følelser med venner og familie.

Nogle gange kan man skamme sig over sine sorgfølelser, der sagtens kan være fulde af had, selvdestruktivitet, skam, modsætninger eller bare være sårende overfor dem, man har en personlig relation til. I sådanne tilfælde kan det være en mulighed at starte med sorg terapi hos mig.

Det er helt normalt, at en sorgreaktion er så voldsom, at man ikke kan takle den på egen hånd. Jeg har indsigt i og erfaring med, hvordan man kan lytte, trøste, støtte og hjælpe til nytænkning, kan bidrage til, at din sorgreaktion bliver lettere at tackle.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et sorgforløb kan udvikle sig sygeligt og gå over i en egentlig angsttilstand eller depression. Angsten eller depressionen er noget, der skal behandles særskilt, men behandles det ikke, kan det være hæmmende overfor sorgforløbet og blokere for den udvikling, det kræver at sørge (se nedenstående afsnit om kompliceret sorg).

At gå i terapi for at bearbejde sin sorg, betyder ikke at du skal have hjælp til at komme videre eller komme over sorgen, men at du skal have hjælp til at kunne lære at leve med sorgen.

Alt efter hvor du er i din sorgproces, vil vi sammen skræddersy det rigtige forløb til dig. Det kan være du opsøger mig, fordi du stadig er så følelsesmæssigt berørt, at du knap kan overkomme din hverdag og alle de overvældende følelser du har. Her vil det primære arbejde handle om at hjælpe dig med at rumme din sorg, så du langsomt kan genvinde din balance.

Det er individuelt, hvad der hjælper os med at komme igennem en tid med sorg. Det kan være, du først og fremmest har brug for noget information om de reaktioner, du som sørgende har eller kan forvente at få, det kan være du ”bare” har brug for lidt råd og vejledning i at håndtere disse reaktioner.

Det lettere at tale om sin sorg
Det kan også være, at det er svært for dig at rumme alle de sorgfyldte følelser, du går rundt med (man kan sagtens gå rundt med uforløste sorgfølelser i mange år), her kan det være lettende og virksomt bare at komme til en, der lytter og kan rumme, at du taler om, hvor voldsomt savnet, tabet og alle de følelser, der knytter sig dertil, er for dig. Det er ikke altid at ens tætte personlige relationer, kan rumme den dybe sorg, man bærer rundt på.

Det kan også være dit behov handler mere om at tale om den relation, du har haft til den, du har mistet, måske både om tiden før, under og efter tabet. Det kan også være, du har behov for at tale om, hvordan savnet fylder, at savnet kan være så voldsomt, at det kan give følelsen af angst, ensomhed eller depression.

Lad sorgen fylde
Sorgterapi kan nogle gange handle om, bare at tillade sorgreaktionen at fylde. Sorgen kan være for overvældende til, at man tør lade den fylde, når man er alene.

Jeg tilbyder et rum, hvor der er plads til at mærke sorgen, hvor vi sammen reflekterer over alle de elementer, din sorg indeholder, hvor vi sammen i fred og ro kan bearbejde alle de sorgfyldte følelser. Man kan sige, at du i et forløb hos mig kommer til at lære din sorg at kende, på en måde hvor du også bliver bedre til at håndtere den.

Når du er færdig med dit forløb, vil sorgen fylde mindre i din hverdag og dit funktionsniveau vil være væsentligt bedre. Du vil stadig kunne mærke savnet, men på en mere afbalanceret måde, hvor du også har plads til at rumme de gode ting i dit liv.

Sorg er nær knyttet til følelsen af tab

Tab kan f.eks. være, at man mister en relation såsom ens partner, barn eller forælder, men det kan også være tab af sit arbejde, eller af sin sundhed og styrke, som f.eks. ved alvorlig sygdom, eller tab af sin tryghed, som ved vold eller overgreb, eller ved en skilsmisse.

Sorgfaserne

Mennesker sørger på hver deres måde, men alligevel kan man tale om sorgfaser. Disse faser gennemleves ikke fra A til B men mere som en proces, hvor man går ind og ud af de forskellige faser. Det er også derfor, at man ikke kan sørge på en rigtig eller forkert måde, men vender tilbage til de faser i sorgen, der fylder på forskellige tidspunkter i sorgen.
Denne fase er ofte den første fase i sorgreaktionen og er selvfølgelig tydeligst, hvis sorgen opstår som et akut traume. Det kan være en ulykke eller anden uforudsigelig hændelse. Chokfasen kendetegnes ved at den sorgramte ikke kan tænke klart eller opføre sig som normalt. I chokfasen har personen ikke fattet eller accepteret omfanget af situationen, mange beskriver fasen som en følelse af uvirkelighed. Symptomerne i chokfasen kan være angst, aggressivitet, rastløshed eller manglende empati.
I denne fase fortæller mange, at de kunne mærke en begyndende glæde og interesse i omverdenen igen. Nogle kan i begrænset omfang genoptage gamle interesser og aktiviteter. Måske der her opstår små pauser i sorgen, tankemylderet og håbløsheden…
I nyorienteringsfasen har den sørgende i stor grad affundet sig med den ulykkelige hændelse og kan for første gang evne at kigge fremad igen. Det skal dog lige påpeges, at dette sjældent er her sorgprocessen har sit endeligt, mange springer som skrevet frem og tilbage i faserne og reaktionerne. Alt efter hvilke nye belastninger eller hændelser, der vil ske i den sorgramtes liv, kan den gamle (hvilende, bearbejdede) sorg udløses eller blive liggende i ´bagagen`. Nyorienteringsfasen beskrives som den sidste fase i sorgreaktionen.

Sorg er en normal og naturlig reaktion på at miste noget, der er betydningsfuldt for os.

Sorg er det, der sker, når vores krop og psyke går i gang med at fatte, acceptere og senere hen bearbejde, at vi har mistet.

Sorg er en grundlæggende følelse, som alle mennesker vil skulle igennem i deres liv.
I sorgprocessen føler man ofte mange triste følelser samtidig, såsom opgivelse, savn, meningsløshed, angst, ensomhed og vrede.

I sorgprocessen reagerer man både fysisk og psykisk, hvilket sorgsymptomerne også viser. Sorg er altid en kompliceret proces, med både fysiologiske, følelsesmæssige, sociale og tankemæssige udtryk og reaktioner.

Tidligere mente man, at sorgen forløb kronologisk i fastlagte faser, at sorgprocessen var nogenlunde ens for alle. I dag ved vi, at sorgen opleves mere forskellig fra person til person både i intensitet og kompleksitet, men også alt efter hvad eller hvem man har mistet, hvilke erfaringer man har gjort sig i forhold til det at miste tidligere, hvordan ens aktuelle livssituation ser ud etc. Dog kan man stadig se, at de basale reaktioner i en sorgproces er nogenlunde ens på tværs af tab og omstændigheder.

En stor sorgundersøgelse foretaget i Danmark, viste, at langt de fleste danskere oplever sorgen som en meget stressende og smertefuld tid. Det har været individuelt betinget, hvor lang tid sorgen har varet, men de fleste sørgende har fortalt, at sorgen er noget, der aldrig helt går væk, men med tiden træder i baggrunden.

Et halvt til et helt år efter et tab melder de fleste sørgende, at sorgreaktionen er ved at aftage, og hverdagen er ved at blive normaliseret.

Sorgsymptomer og sorgudtryk

Følelser

 • Chok
 • Tristhed, fortvivlelse
 • Angst, ængstelighed
 • Aggression, vrede, irritabilitet
 • Skyld, skam
 • Nedsat lyst og interesse
 • Håbløshed, modløshed
 • Ensomhed, forladthed
 • Savn og længsel

Tanker

 • Uvirkelighedsfornemmelse
 •  Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Sanseforstyrrelse
 • Grubleri, selvbebrejdelser
 • Optaget af tanker om død og afdøde
 • Optaget af nye, fremtidige tab
 • Bekymringer om fremtiden
 • Selvmordstanker
 • Tanker om meningsløshed

Socialt

 • Grådlabil
 • Uro, hyperaktivitet
 • Aggression, irritabilitet
 • Indadvendthed, isolationstendens
 • Trækker sig fra relationer og aktiviteter
 • Øget behov for støtte og kontakt
 • Misbrugsadfærd, fest, druk
 • Aktiv undgåelse af minder om tabet
 • Ritualisering, f.eks. daglige besøg på kirkegården

Fysiologisk (kropsligt)

 • Ændringer i vejrtrækning
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændret appetit, trøstespisning
 • Anspændthed
 • Nedsat energi, træthed
 • Nedsat immunforsvar, øget tendens til sygdom og infektion
 • Somatiske oplevelser såsom ondt i brystet og ændret hjerterytme, ondt i maven,  hovedpine, kvalme, svimmelhed, diffuse smerter

Kompliceret sorg

Langt de fleste sørgende har sorgreaktioner, som medfører psykisk belastning og forhøjet stressniveau. Sorgreaktionen aftager for de fleste over tid. Men for nogle aftager sorgens svære og smertefulde reaktioner ikke, og sorgen bliver ved med at være intens og bevirker en betydelig nedsat funktionsevne i dagligdagen, f.eks. oplever mange vanskeligheder med at fungere socialt eller arbejdsmæssigt.

Det er svært at vide, præcist hvornår sorgen er blevet til kompliceret sorg, fordi symptomerne er de samme som ved den naturlige sorg, bare kraftigere. Men når ens sorgproces i en længerevarende periode er årsag til nedsat livskvalitet og funktionsniveau, kan det få store konsekvenser.

Hvis man oplever den komplicerede form for sorg, er der en stor sandsynlighed for, at den er behandlingskrævende.

I Danmark mister ca. 200.000 mennesker en nærtstående hvert år. For cirka 8% af disse mennesker – omkring 15.000 – udvikler sorgen sig til kompliceret sorg.

 • Problemer med at acceptere tabet eller benægtelse af tabet
 • Den følelsesmæssige intensitet i sorgen bliver ikke gradvist reduceret
 • Vedvarende stærk savn og længsel, som påvirker livskvalitet og hverdagsliv
 • Undgåelse af steder eller personer, som minder om tabet
 • Udtalt og langvarig tilbagetrækning fra social kontakt
 • Følelser af stærk fortvivlelse og meningsløshed
 • Påtrængende hyppige erindringer om afdøde/tabet
 • Søvnforstyrrelser og/eller ændringer i appetit
 • Angst og panikanfald
 • Selvmordstanker
 • Koncentrationsbesvær
 • Besvær med at opretholde en normal hverdag på længere sigt
 • Tab af interesse for daglige funktioner, interesser og arbejde
Læs mere om min baggrund som terapeut lige her. Jeg er bl.a. uddannet på bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet og Dansk Familieterapeutisk Institut.